دستمال اسفنجی بریتکس

توضیحات

محتوی 2 عدد

قابلیت جذب آب تا 10 برابر وزن دستمال